Χρηματοδότηση

Οικονομική θέση

Οικονομική θέση είναι τα τρέχοντα υπόλοιπα των καταχωρημένων περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων ενός οργανισμού. Αυτές οι πληροφορίες καταχωρούνται στον ισολογισμό, ο οποίος είναι μία από τις οικονομικές καταστάσεις. Η οικονομική θέση ενός οργανισμού αναφέρεται στον ισολογισμό από την ημερομηνία που αναφέρεται στην επικεφαλίδα της έκθεσης.

Γενικότερα, η έννοια μπορεί να αναφέρεται στην οικονομική κατάσταση μιας επιχείρησης, η οποία προκύπτει εξετάζοντας και συγκρίνοντας τις πληροφορίες στις οικονομικές της καταστάσεις. Αυτό συνήθως σημαίνει τον υπολογισμό ενός αριθμού χρηματοοικονομικών δεικτών από τις πληροφορίες που παρουσιάζονται, την εξέταση αποτελεσμάτων σε μια γραμμή τάσης και τη σύγκριση αποτελεσμάτων με αυτά άλλων οντοτήτων του ίδιου κλάδου.