Χρηματοδότηση

Μη λειτουργικά έξοδα

Ένα μη λειτουργικό κόστος είναι μια δαπάνη που πραγματοποιείται από έναν οργανισμό που δεν σχετίζεται με την κύρια δραστηριότητά του. Αυτά τα έξοδα αναφέρονται συνήθως στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων μετά τα αποτελέσματα από συνεχιζόμενες δραστηριότητες Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων μιας επιχείρησης, μπορεί κανείς να αφαιρέσει αυτά τα έξοδα από το εισόδημα, για να εκτιμήσει τα μέγιστα πιθανά κέρδη της εταιρείας. Παραδείγματα μη λειτουργικών εξόδων είναι:

  • Έξοδα τόκων

  • Έξοδα παραγώγων

  • Έξοδα διακανονισμού αγωγής

  • Απώλεια διάθεσης περιουσιακών στοιχείων

  • Ξεπερασμένες χρεώσεις αποθέματος

  • Έξοδα αναδιάρθρωσης