Χρηματοδότηση

Μαζικό κόστος

Το συνολικό κόστος είναι το σύνολο των δαπανών που προκύπτουν κατά την παραγωγή μιας ομάδας προϊόντων ή υπηρεσιών και το οποίο δεν μπορεί να προσδιοριστεί σε συγκεκριμένα προϊόντα ή υπηρεσίες εντός της ομάδας.

Για σκοπούς λογιστικής κοστολόγησης, μπορεί να θεωρηθεί απαραίτητο να αντιστοιχιστεί το κόστος παρτίδας σε μεμονωμένες μονάδες εντός μιας παρτίδας. Εάν ναι, το συνολικό κόστος της παρτίδας συγκεντρώνεται και διαιρείται με τον αριθμό των μονάδων που παράγονται για να φτάσουν σε ένα κόστος μονάδας.