Χρηματοδότηση

Λογιστική ενοποίησης

Η λογιστική ενοποίησης είναι η διαδικασία συνδυασμού των οικονομικών αποτελεσμάτων πολλών θυγατρικών εταιρειών στα συνδυασμένα οικονομικά αποτελέσματα της μητρικής εταιρείας. Αυτή η μέθοδος χρησιμοποιείται συνήθως όταν μια μητρική οντότητα κατέχει περισσότερο από το 50% των μετοχών άλλης οντότητας. Τα ακόλουθα βήματα τεκμηριώνουν τη ροή της λογιστικής διαδικασίας ενοποίησης:

 1. Καταγράψτε διεταιρικά δάνεια. Εάν η μητρική εταιρεία ενοποιεί τα ταμειακά υπόλοιπα των θυγατρικών της σε λογαριασμό επενδύσεων, καταγράψτε ενδοεταιρικά δάνεια από τις θυγατρικές προς τη μητρική εταιρεία. Καταγράψτε επίσης μια κατανομή εσόδων από τόκους για τους τόκους που προκύπτουν από ενοποιημένες επενδύσεις από τη μητρική εταιρεία έως τις θυγατρικές.

 2. Χρεώστε τα εταιρικά γενικά έξοδα . Εάν η μητρική εταιρεία κατανέμει τα γενικά έξοδα σε θυγατρικές, υπολογίστε το ποσό της κατανομής και χρεώστε το στις διάφορες θυγατρικές.

 3. Χρεώσεις . Εάν η μητρική εταιρεία εκτελεί μια ενοποιημένη υποχρέωση, βεβαιωθείτε ότι όλοι οι λογαριασμοί πληρωτέοι που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου έχουν χρεωθεί κατάλληλα στις διάφορες θυγατρικές.

 4. Χρεώστε τα έξοδα μισθοδοσίας . Εάν η μητρική εταιρεία χρησιμοποιεί ένα κοινό σύστημα paymaster για την πληρωμή όλων των υπαλλήλων σε ολόκληρη την εταιρεία, βεβαιωθείτε ότι έχει γίνει η σωστή κατανομή των εξόδων μισθοδοσίας σε όλες τις θυγατρικές.

 5. Πλήρης προσαρμογή καταχωρίσεων . Σε θυγατρικά και εταιρικά επίπεδα, καταγράψτε τυχόν προσαρμογές που απαιτούνται για τη σωστή καταγραφή εσόδων και εξόδων στη σωστή περίοδο.

 6. Διερευνήστε τα υπόλοιπα του ενεργητικού, του παθητικού και του λογαριασμού ιδίων κεφαλαίων . Βεβαιωθείτε ότι τα περιεχόμενα όλων των λογαριασμών περιουσιακών στοιχείων, υποχρεώσεων και ιδίων κεφαλαίων τόσο για τις θυγατρικές όσο και για τις εταιρικές μητρικές εταιρείες είναι σωστά και προσαρμόστε όπως απαιτείται.

 7. Ελέγξτε τις θυγατρικές οικονομικές καταστάσεις . Εκτυπώστε και ελέγξτε τις οικονομικές καταστάσεις για κάθε θυγατρική και ερευνήστε τυχόν στοιχεία που φαίνεται να είναι ασυνήθιστα ή λανθασμένα. Κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 8. Εξάλειψη ενδοεταιρικών συναλλαγών . Εάν υπήρξαν διεταιρικές συναλλαγές, αντιστρέψτε τις σε επίπεδο μητρικής εταιρείας για να εξαλείψετε τις επιπτώσεις τους από τις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις.

 9. Ελέγξτε τις μητρικές οικονομικές καταστάσεις . Εκτυπώστε και ελέγξτε τις οικονομικές καταστάσεις για τη μητρική εταιρεία και ερευνήστε τυχόν στοιχεία που φαίνεται να είναι ασυνήθιστα ή λανθασμένα. Κάντε τις απαραίτητες προσαρμογές.

 10. Καταγράψτε την υποχρέωση φόρου εισοδήματος . Εάν η εταιρεία κέρδισε κέρδος, καταγράψτε την υποχρέωση φόρου εισοδήματος. Ίσως χρειαστεί να το κάνετε και στο θυγατρικό επίπεδο.

 11. Κλείσιμο θυγατρικών βιβλίων . Ανάλογα με το λογιστικό λογισμικό που χρησιμοποιείται, ενδέχεται να είναι απαραίτητο να αποκτήσετε πρόσβαση στα οικονομικά αρχεία κάθε θυγατρικής και να τα επισημάνετε ως κλειστά. Αυτό αποτρέπει την καταγραφή τυχόν πρόσθετων συναλλαγών κατά τη λογιστική περίοδο.

 12. Κλείστε τα βιβλία της μητρικής εταιρείας . Επισημάνετε τη λογιστική περίοδο της μητρικής εταιρείας ως κλειστή, έτσι ώστε να μην μπορούν να αναφερθούν επιπλέον συναλλαγές κατά το κλείσιμο της λογιστικής περιόδου.

 13. Έκδοση οικονομικών καταστάσεων . Εκτυπώστε και διανείμετε τις οικονομικές καταστάσεις της μητρικής εταιρείας.

Εάν μια θυγατρική χρησιμοποιεί διαφορετικό νόμισμα ως το νόμισμα λειτουργίας της, ένα πρόσθετο λογιστικό βήμα ενοποίησης είναι να μετατρέψει τις οικονομικές καταστάσεις της σε λειτουργικό νόμισμα της μητρικής εταιρείας.

Δεδομένου του σημαντικού αριθμού βημάτων, είναι χρήσιμο να τα μετατρέψετε σε λεπτομερή διαδικασία, την οποία η λογιστική υπηρεσία πρέπει να ακολουθήσει θρησκευτικά στο πλαίσιο της διαδικασίας κλεισίματος. Διαφορετικά, θα μπορούσε να χαθεί ένα βασικό βήμα, το οποίο θα απορρίπτει τα αποτελέσματα των οικονομικών καταστάσεων.

Ορισμένες από τις εργασίες που αναφέρονται εδώ μπορούν να αυτοματοποιηθούν, ή τουλάχιστον να απλοποιηθούν, προκειμένου να δημιουργηθούν οικονομικές καταστάσεις πιο γρήγορα. Ωστόσο, σε κάποιο βαθμό, το υψηλότερο επίπεδο ακρίβειας που απαιτείται για την παραγωγή ακριβέστερων οικονομικών καταστάσεων απαιτεί πρόσθετη προσπάθεια ενοποίησης και συνεπώς περισσότερο χρόνο.

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found