Χρηματοδότηση

Αρνητική καλή θέληση

Αρνητική υπεραξία είναι η διαφορά μεταξύ της τιμής που ένας αγοραστής πληρώνει για έναν αποκτώμενο και της εύλογης αγοραίας αξίας των περιουσιακών στοιχείων του αποκτώμενου, όταν η εύλογη αγοραία αξία υπερβαίνει την καταβληθείσα τιμή. Όταν υπάρχει αρνητική υπεραξία, έχει γίνει μια αγορά ευκαιρίας που ευνοεί τον αγοραστή. Αυτή η κατάσταση συνήθως προκύπτει όταν υπάρχει μια αναταραχή πώληση, όπως όταν μια επιχείρηση βρίσκεται σε πτώχευση.