Χρηματοδότηση

Μεταφορά-έξοδος

Μεταφορά-έξοδος είναι το κόστος μεταφοράς που βαρύνει έναν πωλητή για την αποστολή αγαθών στους πελάτες του. Αυτό το κόστος χρεώνεται στα έξοδα όταν πραγματοποιούνται Μέρος ή όλο αυτό το κόστος μπορεί να αντισταθμιστεί από χρεώσεις φορτίου που χρεώνονται στους πελάτες.