Χρηματοδότηση

Λογιστικά αρχεία

Τα οικονομικά αρχεία είναι έγγραφα που παρέχουν αποδεικτικά στοιχεία ή συνοψίζουν επιχειρηματικές συναλλαγές. Ένα καλά οργανωμένο σύνολο οικονομικών αρχείων είναι ουσιαστικό μέρος ενός λογιστικού τμήματος. Στο πιο λεπτομερές επίπεδο, τα οικονομικά αρχεία μπορούν να περιλαμβάνουν τιμολόγια και αποδείξεις. Σε πιο συγκεντρωτικό επίπεδο, τα οικονομικά αρχεία περιλαμβάνουν θυγατρικά καθολικά, το γενικό καθολικό και το ισοζύγιο δοκιμής. Στο πιο συγκεντρωτικό επίπεδο, περιλαμβάνουν την κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων, τον ισολογισμό και την κατάσταση ταμειακών ροών.