Χρηματοδότηση

Έμμεση ευθύνη

Μια έμμεση ευθύνη είναι μια πιθανή υποχρέωση που μπορεί να προκύψει υπό ορισμένες συνθήκες. Υπάρχει έμμεση ευθύνη στις ακόλουθες περιπτώσεις:

  • Η οντότητα είναι δευτερεύων οφειλέτης μιας υποχρέωσης, όπου ένα άλλο μέρος είναι ο κύριος οφειλέτης. Η οικονομική οντότητα θα είναι υπεύθυνη μόνο εάν ο κύριος οφειλέτης αποτύχει στην υποχρέωση πληρωμής της.
  • Ένα συμβάν μπορεί να συμβεί στο μέλλον που θα προκαλέσει μια υποχρέωση, όπως ένα δυσμενές αποτέλεσμα για μια αγωγή.