Χρηματοδότηση

Απαισιόδοξος χρόνος

Ο απαισιόδοξος χρόνος είναι μια έννοια που χρησιμοποιείται στην τεχνική αξιολόγησης και αναθεώρησης προγράμματος (PERT). Αντιπροσωπεύει τη μεγαλύτερη εκτιμώμενη χρονική περίοδο εντός της οποίας είναι πιθανό να ολοκληρωθεί μια εργασία και χρησιμοποιείται σε δραστηριότητες διαχείρισης έργου.