Χρηματοδότηση

Ελάχιστο υπόλοιπο μετρητών

Ένα ελάχιστο υπόλοιπο μετρητών είναι ένα αποθεματικό μετρητών που διατηρείται για να αντισταθμίσει τυχόν μη προγραμματισμένες εκροές μετρητών. Χωρίς αυτό το προστατευτικό ασφαλείας, μια επιχείρηση ενδέχεται να μην είναι σε θέση να πληρώσει τους λογαριασμούς της. Η χρήση ενός ελάχιστου ταμειακού υπολοίπου σημαίνει ότι ένα συγκεκριμένο ποσό μετρητών διατηρείται σε τραπεζικό λογαριασμό, αντί να επενδύεται αλλού, να χρησιμοποιείται για την αποπληρωμή του χρέους ή να επιστρέφεται στους επενδυτές ως μέρισμα.

Ένα ελάχιστο ταμειακό υπόλοιπο είναι πιο απαραίτητο σε περιβάλλοντα όπου υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ του χρόνου και του ποσού των ταμειακών εισροών και των ταμειακών εκροών.