Χρηματοδότηση

Μη αποσβεσμένο ασφάλιστρο ομολόγων

Το μη αποσβεσμένο ασφάλιστρο ομολόγων αποτελεί υποχρέωση του εκδότη ομολόγων και αποτελείται από τη διαφορά μεταξύ της τιμής στην οποία πωλήθηκε ένα ομόλογο και της ονομαστικής του αξίας. Αυτός ο λογαριασμός περιέχει το υπόλοιπο ποσό του ασφαλίστρου ομολόγου που ο εκδότης ομολόγων δεν έχει ακόμη χρεώσει στα έξοδα τόκων κατά τη διάρκεια ζωής του ομολόγου.