Χρηματοδότηση

Ορισμός περιόδου απόδοσης

Η περίοδος απόδοσης είναι η χρονική περίοδος κατά την οποία το δεδουλευμένο υπολογίζεται για μια υποχρέωση παροχών μετά τη συνταξιοδότηση. Αυτή η περίοδος αρχίζει συνήθως την ημερομηνία πρόσληψης ενός εργαζομένου και λήγει την πλήρη ημερομηνία επιλεξιμότητας του εργαζομένου.