Χρηματοδότηση

Ορισμός πράκτορα

Ένας αντιπρόσωπος είναι άτομο ή επιχείρηση που ενεργεί για λογαριασμό άλλου μέρους. Αυτή η αρχή μπορεί να είναι ρητή (μέσω συμφωνίας) ή σιωπηρή. Ένας αντιπρόσωπος μπορεί να συνάψει συμβατικές σχέσεις για λογαριασμό του εντολέα του. Ο αντιπρόσωπος μπορεί να προκαλέσει ευθύνη για τον εντολέα όταν ενεργεί εντός του πεδίου των ευθυνών του έναντι αυτού Παραδείγματα αντιπροσώπων είναι οι αντιπρόσωποι πωλήσεων και οι πράκτορες αποστολής. Ένα άλλο παράδειγμα είναι κάποιος που ξεκινά διαπραγματεύσεις για λογαριασμό πελάτη.