Χρηματοδότηση

Όταν ένα λογιστικό σφάλμα είναι σημαντικό

Η σημασία ενός λογιστικού σφάλματος προσδιορίζεται με βάση τη σχέση του με το εκτιμώμενο εισόδημα για ολόκληρο το έτος και την επίδρασή του στην τάση των κερδών. Εάν ένα σφάλμα είναι σημαντικό για μια ενδιάμεση περίοδο, αλλά όχι για τα αποτελέσματα της πλήρους οικονομικής χρήσης, τότε θα πρέπει να γνωστοποιείται στην ενδιάμεση περίοδο.