Χρηματοδότηση

Εταιρική διακυβέρνηση

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι το σύστημα κανόνων και ελέγχων που χρησιμοποιεί ένα διοικητικό συμβούλιο για την εποπτεία μιας εταιρείας. Ένα αποδεκτό επίπεδο εταιρικής διακυβέρνησης περιλαμβάνει τη διαφάνεια σχετικά με την παροχή πληροφοριών σε τρίτους, διασφαλίζοντας ότι μια ισχυρή αίσθηση ηθικής συμπεριφοράς διαπερνά τον οργανισμό και διασφαλίζει ότι χρησιμοποιείται ένα ισχυρό σύστημα ελέγχου για την ανίχνευση διαφορών. Το κατάλληλο επίπεδο διακυβέρνησης προέρχεται από την εξισορρόπηση των συμφερόντων των επενδυτών, των επιχειρηματικών εταίρων, των ρυθμιστικών αρχών, των δανειστών και της κοινότητας.