Χρηματοδότηση

Έλλειμμα λογαριασμού κεφαλαίου

Το έλλειμμα λογαριασμού κεφαλαίου εμφανίζεται όταν τα ίδια κεφάλαια μιας επιχείρησης γίνονται αρνητικά. Αυτό σημαίνει ότι το συνολικό ποσό των υποχρεώσεων υπερβαίνει το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων. Για παράδειγμα, εάν το συνολικό ποσό των περιουσιακών στοιχείων είναι 50.000 $ και οι συνολικές υποχρεώσεις είναι 65.000 $, το έλλειμμα του λογαριασμού κεφαλαίου είναι 15.000 $.

Σε αυτήν την περίπτωση, μια επιχείρηση θεωρητικά χρεοκοπεί, επομένως η διοίκηση θα πρέπει να λάβει διορθωτικά μέτρα για να επαναφέρει τον λογαριασμό κεφαλαίου σε θετικό υπόλοιπο, όπως αυξάνοντας τα έσοδα, μειώνοντας τα έξοδα ή / και συνεισφέροντας περισσότερο κεφάλαιο στην επιχείρηση.