Χρηματοδότηση

Προκαταβολή εκ των προτέρων

Προκαταβολή είναι μια σειρά πληρωμών που οφείλονται στην αρχή κάθε διαδοχικής χρονικής περιόδου. Ένα παράδειγμα είναι μια μηνιαία πληρωμή ενοικίου σε ένα ακίνητο, η οποία συνήθως οφείλεται στην αρχή της περιόδου για την οποία προορίζεται το ενοίκιο.

Μια άλλη μορφή προσόδου είναι η καθυστέρηση, όπου η πληρωμή οφείλεται στο τέλος κάθε διαδοχικής χρονικής περιόδου. Η παρούσα αξία μιας πρόσοψης είναι πάντα υψηλότερη από μια πρόβλεψη σε καθυστέρηση, καθώς οι ταμειακές ροές εμφανίζονται νωρίτερα.

Παρόμοιοι όροι

Μια πρόσοδος εκ των προτέρων είναι επίσης γνωστή ως προθεσμία.