Χρηματοδότηση

Ορισμός βελτίωσης κεφαλαίου

Η βελτίωση κεφαλαίου είναι μια σημαντική δαπάνη που βελτιώνει ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο σε βαθμό που η βελτίωση μπορεί να καταγραφεί ως πάγιο περιουσιακό στοιχείο. Για να είναι ένα πάγιο περιουσιακό στοιχείο, η βελτίωση πρέπει να αναμένεται να διαρκέσει τουλάχιστον ένα έτος. Η βελτίωση πρέπει να εμπίπτει σε μία από τις ακόλουθες κατηγορίες:

  • Επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του περιουσιακού στοιχείου

  • Αυξάνει τη συνολική αξία του περιουσιακού στοιχείου

  • Προσαρμόζει το πάγιο στοιχείο έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί με νέο τρόπο

Εάν μια δαπάνη δεν πληροί κανένα από αυτά τα κριτήρια, τότε ταξινομείται ως έξοδα επισκευής ή συντήρησης, και έτσι χρεώνεται στα έξοδα κατά την πραγματοποίησή της.

Ένα παράδειγμα βελτίωσης κεφαλαίου είναι μια νέα στέγη σε ένα κτίριο γραφείων, καθώς επεκτείνει τη διάρκεια ζωής του κτιρίου. Οι δαπάνες βελτίωσης κεφαλαίου τείνουν να αυξάνουν την αγοραία αξία ενός περιουσιακού στοιχείου.