Χρηματοδότηση

Ορισμός του κεφαλαίου κίνησης

Το κεφάλαιο κίνησης είναι το ποσό των κυκλοφορούντων περιουσιακών στοιχείων μιας οντότητας μείον τις τρέχουσες υποχρεώσεις της. Το αποτέλεσμα θεωρείται πρωταρχικό μέτρο της βραχυπρόθεσμης ρευστότητας ενός οργανισμού. Το έντονα θετικό ισοζύγιο κεφαλαίου κίνησης δείχνει ισχυρή οικονομική ισχύ, ενώ το αρνητικό κεφάλαιο κίνησης θεωρείται δείκτης επικείμενης πτώχευσης. Η λειτουργική αποτελεσματικότητα, οι πιστωτικές πολιτικές και οι πολιτικές πληρωμών μιας επιχείρησης έχουν ισχυρό αντίκτυπο στο κεφάλαιο κίνησης.

Ο λόγος 2: 1 των τρεχουσών περιουσιακών στοιχείων προς τις τρέχουσες υποχρεώσεις θεωρείται υγιής, αν και ο λόγος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τον κλάδο. Ο δείκτης μπορεί επίσης να αναθεωρηθεί σε μια γραμμή τάσης, με σκοπό να εντοπίσει τυχόν μειώσεις ή ξαφνικές πτώσεις που θα μπορούσαν να υποδείξουν προβλήματα ρευστότητας.

Ως παράδειγμα του υπολογισμού του κεφαλαίου κίνησης, μια επιχείρηση έχει 100.000 $ λογαριασμούς εισπρακτέους, 40.000 $ αποθέματα και 35.000 $ λογαριασμούς πληρωτέους. Το κεφάλαιο κίνησης είναι:

140.000 $ Τρέχον ενεργητικό - 35.000 $ Τρέχουσες υποχρεώσεις = 105.000 $ κεφάλαιο κίνησης