Χρηματοδότηση

Ορισμός δαπανών προώθησης

Το κόστος προώθησης είναι το κόστος των αντικειμένων που παραδίδονται στους πελάτες Παραδείγματα προσφορών είναι η διανομή δωρεάν δειγμάτων προϊόντων ή η δωρεάν αφαίρεση χιονιού στο καταναλωτικό κοινό. Ο σκοπός πίσω από την έκδοση αυτών των στοιχείων είναι τελικά η αύξηση των πωλήσεων. Το κόστος αυτών των ενεργειών μπορεί στη συνέχεια να αφαιρεθεί ως επαγγελματικό κόστος. Συνήθως ταξινομείται ως έξοδο μάρκετινγκ. Το ποσό των εξόδων προώθησης είναι το κόστος των αγαθών ή των υπηρεσιών που παρέχονται. δεν είναι η αγοραία αξία αυτών των ειδών.

Έξοδα προώθησης είναι ένα έγκυρο εκπίπτοντας φόρο έξοδο από τη δήλωση φόρου ενός οργανισμού.