Χρηματοδότηση

Εκπτώσεις

Οι πωλήσεις αναφέρονται στον όγκο των αγαθών και των υπηρεσιών που πωλούνται από μια επιχείρηση κατά τη διάρκεια μιας περιόδου αναφοράς. Όταν ποσοτικοποιείται σε χρηματικό ποσό, τοποθετείται στην κορυφή της κατάστασης λογαριασμού αποτελεσμάτων, μετά την οποία αφαιρούνται τα λειτουργικά και άλλα έξοδα για να φτάσουν στο ποσό των αποτελεσμάτων. Ο όρος μπορεί επίσης να αναφέρεται στην οργάνωση πωλήσεων μιας επιχείρησης και στις δραστηριότητες που αναλαμβάνει αυτή η ομάδα για την εξασφάλιση παραγγελιών από πελάτες.

Οι πωλήσεις αναφέρονται επίσης ως έσοδα στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων ενός οργανισμού.