Χρηματοδότηση

Σημαντική ανεπάρκεια

Μια σημαντική ανεπάρκεια είναι μια μεμονωμένη αδυναμία ή ένας συνδυασμός αδυναμιών στους εσωτερικούς ελέγχους που σχετίζονται με τις χρηματοοικονομικές αναφορές, που είναι λιγότερο σοβαρός από μια ουσιαστική αδυναμία ελέγχου και ωστόσο αρκεί για να αξίζει τον έλεγχο των υπευθύνων για τη διαχείριση των οικονομικών αναφορών μιας οντότητας. Η παρουσία μιας τέτοιας ανεπάρκειας δεν σημαίνει ότι έχει σημειωθεί ουσιώδης ανακρίβεια, αλλά δείχνει την πιθανότητα τέτοιου συμβάντος στο μέλλον.