Χρηματοδότηση

Πιστοποιητικό εμπιστοσύνης εξοπλισμού

Ένα πιστοποιητικό εμπιστοσύνης εξοπλισμού (ETC) είναι ένα χρέος που εξασφαλίζεται από ένα περιουσιακό στοιχείο. Ενώ ο οφειλέτης εξοφλεί το χρέος, ο τίτλος του περιουσιακού στοιχείου διατηρείται εμπιστευτικός. Η εμπιστοσύνη κατέχει τον τίτλο του περιουσιακού στοιχείου και οι επενδυτές αγοράζουν πιστοποιητικά εμπιστοσύνης, παρέχοντας έτσι στην εμπιστοσύνη επαρκές κεφάλαιο για να αγοράσουν το περιουσιακό στοιχείο. Μόλις εξοφληθεί το χρέος, ο τίτλος μεταφέρεται από την εμπιστοσύνη στον οφειλέτη. Αυτή η προσέγγιση παρέχει πρόσθετη ασφάλεια στον δανειστή, και είναι ουσιαστικά μια μορφή ασφαλούς χρηματοδότησης χρέους. Ένα ETC χρησιμοποιείται συνήθως για την απόκτηση αεροσκαφών από αεροπορικές εταιρείες.

Μπορούν να χρησιμοποιηθούν πιστοποιητικά εμπιστοσύνης εξοπλισμού λόγω του σχετικού φορολογικού οφέλους. επειδή ο δανειολήπτης δεν έχει τίτλο στο περιουσιακό στοιχείο, ο δανειολήπτης δεν καταβάλλει φόρους ιδιοκτησίας σε αυτό έως ότου εξοφληθεί το σχετικό χρέος.