Χρηματοδότηση

Διάδοση μετοχών

Η κατανομή μετοχών μετρά την αξία που δημιουργείται από τη βάση ιδίων κεφαλαίων μιας επιχείρησης. Είναι η διαφορά μεταξύ της απόδοσης των ιδίων κεφαλαίων για μια περίοδο και του κόστους των ιδίων κεφαλαίων, η οποία στη συνέχεια πολλαπλασιάζεται με το αρχικό υπόλοιπο των ιδίων κεφαλαίων. Η κατανομή μετοχών βελτιώνεται αυξάνοντας την απόδοση των ιδίων κεφαλαίων, η οποία μπορεί να γίνει με τους ακόλουθους τρόπους:

  • Αυξήστε το ποσοστό κέρδους επί των πωλήσεων

  • Μετάβαση σε υψηλότερο ποσοστό χρηματοδότησης χρέους

  • Αυξήστε το ποσοστό κύκλου εργασιών, μειώνοντας έτσι την ανάγκη επένδυσης σε περισσότερα περιουσιακά στοιχεία