Χρηματοδότηση

Άνοιγμα εισόδου

Ένα άνοιγμα καταχώρησης είναι η αρχική καταχώριση που χρησιμοποιείται για την καταγραφή των συναλλαγών που πραγματοποιούνται κατά την έναρξη ενός οργανισμού. Τα περιεχόμενα της εισαγωγικής εγγραφής περιλαμβάνουν συνήθως την αρχική χρηματοδότηση για την εταιρεία, καθώς και τυχόν αρχικά χρέη που προέκυψαν και περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν.

Η ιδέα μπορεί επίσης να αναφέρεται στις αρχικές εγγραφές που έγιναν στην αρχή μιας λογιστικής περιόδου.