Χρηματοδότηση

Κατανομή βάσει όγκου

Μια κατανομή βάσει όγκου είναι μια κατανομή των γενικών εξόδων του εργοστασίου με βάση μια μονάδα δραστηριότητας και όχι ένα κόστος. Παραδείγματα τέτοιων βάσεων κατανομής είναι:

  • Χρησιμοποιήθηκε τετραγωνικό μήκος σε πόδηα

  • Αριθμός ωρών εργασίας που χρησιμοποιήθηκαν

  • Αριθμός ωρών λειτουργίας

  • Αριθμός παραγόμενων μονάδων

Ένα βελτιωμένο επίπεδο ακρίβειας κατανομής μπορεί να επιτευχθεί όταν δημιουργούνται αρκετές δεξαμενές γενικού κόστους, με το κόστος σε καθένα να εκχωρείται χρησιμοποιώντας την πιο σχετική βάση κατανομής.