Χρηματοδότηση

Νόμισμα αναφοράς

Ένα νόμισμα αναφοράς είναι το νόμισμα στο οποίο ένας μητρικός οργανισμός καταρτίζει τις οικονομικές του καταστάσεις. Το νόμισμα αναφοράς είναι συνήθως το νόμισμα που χρησιμοποιείται στη χώρα καταγωγής ενός οργανισμού. Προκειμένου να εκδίδει οικονομικές καταστάσεις στο νόμισμα αναφοράς της, μια πολυεθνική εταιρεία πρέπει πρώτα να μετατρέψει την αναφορά των θυγατρικών της σε άλλες χώρες σε νόμισμα αναφοράς.