Χρηματοδότηση

Μεταφερόμενο κόστος

Το μεταφερόμενο κόστος είναι το κόστος που συσσωρεύει ένα προϊόν κατά τη διάρκεια της θητείας του σε ανάντη κέντρα εργασίας. Έτσι, είναι το συσσωρευμένο κόστος ενός προϊόντος όταν φτάνει για πρώτη φορά σε ένα μεταγενέστερο κέντρο εργασίας. Αυτή η ιδέα χρησιμοποιείται σε ένα σύστημα κοστολόγησης διεργασιών.