Χρηματοδότηση

Τεχνικές ταυτόχρονου ελέγχου

Οι τεχνικές ταυτόχρονου ελέγχου περιλαμβάνουν τη συνεχιζόμενη αυτοματοποιημένη εξέταση επιχειρηματικών διαδικασιών. Αυτό επιτυγχάνεται ενσωματώνοντας δευτερεύουσες ρουτίνες ελέγχου στα συστήματα εφαρμογών που χρησιμοποιούν οι εργαζόμενοι για την επεξεργασία συναλλαγών. Στη συνέχεια, το σύστημα επισημαίνει ασυνήθιστες συναλλαγές για έλεγχο από το ελεγκτικό προσωπικό. Αυτή η προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα να παρέχει μια πλήρη επισκόπηση όλων των συναλλαγών, παρά τα μικρά μεγέθη δειγμάτων που συνήθως εξετάζουν οι ελεγκτές. Οι τεχνικές ταυτόχρονου ελέγχου είναι ιδιαίτερα χρήσιμες όταν υπάρχει αυξημένη ανάγκη εντοπισμού σφαλμάτων και παρατυπιών αμέσως. Αυτή η προσέγγιση γίνεται πιο συνηθισμένη, καθώς οι μεγαλύτερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν πολύ ολοκληρωμένα συστήματα για τη λειτουργία τους.