Χρηματοδότηση

Δειγματοληψία Stop-or-go

Η δειγματοληψία Stop-or-go περιλαμβάνει την αξιολόγηση κάθε δείγματος που λαμβάνεται από έναν πληθυσμό για να διαπιστωθεί εάν ταιριάζει στο επιθυμητό συμπέρασμα. Ο ελεγκτής σταματά να αξιολογεί δείγματα μόλις υπάρχει επαρκής υποστήριξη για το συμπέρασμα. Εάν η αρχική αξιολόγηση δεν υποστηρίζει το συμπέρασμα, το άτομο που διεξάγει τη δοκιμή αυξάνει σταδιακά το μέγεθος του δείγματος και συνεχίζει τη δοκιμή, προσπαθώντας να επιτύχει το επιθυμητό αποτέλεσμα που υποστηρίζει το επιθυμητό συμπέρασμα. Αυτό μπορεί να είναι μια αποτελεσματική τεχνική δειγματοληψίας, καθώς ελαχιστοποιεί τον αριθμό των δοκιμών.