Χρηματοδότηση

Αναλογιστικά κέρδη και ζημίες

Τα αναλογιστικά κέρδη και ζημίες περιλαμβάνουν τη διαφορά μεταξύ των πραγματικών πληρωμών από τον εργοδότη και του αναμενόμενου ποσού. Ένα κέρδος προκύπτει εάν το καταβληθέν ποσό είναι μικρότερο από το αναμενόμενο. Μια ζημία συμβαίνει εάν το καταβληθέν ποσό είναι υψηλότερο από το αναμενόμενο. Είναι απαραίτητο να υπάρχουν αναμενόμενα συνταξιοδοτικά ποσά, λόγω της ανάγκης να ληφθούν υπόψη ζητήματα όπως η θητεία των εργαζομένων και το ποσοστό των μισθών να αυξάνεται στους υπολογισμούς των συντάξεων.

Κέρδη και ζημίες μπορούν επίσης να προκύψουν από προσαρμογές αναλογιστικών παραδοχών.