Χρηματοδότηση

Μέσο αντιστάθμισης

Ένα μέσο αντιστάθμισης είναι ένα καθορισμένο χρηματοοικονομικό μέσο του οποίου η εύλογη αξία ή οι σχετικές ταμειακές ροές θα αντισταθμίζουν τις αλλαγές στην εύλογη αξία ή τις ταμειακές ροές ενός καθορισμένου αντισταθμιζόμενου στοιχείου. Ένα αντισταθμισμένο στοιχείο είναι ένα περιουσιακό στοιχείο, μια υποχρέωση, μια δέσμευση, μια πολύ πιθανή συναλλαγή ή μια επένδυση σε μια εκμετάλλευση στο εξωτερικό που εκθέτει μια οικονομική οντότητα σε αλλαγές στην εύλογη αξία ή τις ταμειακές ροές και χαρακτηρίζεται ως αντισταθμιζόμενη.