Χρηματοδότηση

Προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων

Ο προϋπολογισμός βάσει δραστηριοτήτων είναι ένα σύστημα προγραμματισμού βάσει του οποίου το κόστος συνδέεται με δραστηριότητες και οι δαπάνες στη συνέχεια εγγράφονται βάσει του αναμενόμενου επιπέδου δραστηριότητας. Αυτή η προσέγγιση διαφέρει από το πιο παραδοσιακό σύστημα προϋπολογισμού, όπου τα υπάρχοντα επίπεδα κόστους προσαρμόζονται για τον πληθωρισμό και τις σημαντικές αλλαγές εσόδων προκειμένου να προκύψει ο ετήσιος προϋπολογισμός.

Ένα σύστημα προϋπολογισμού βάσει δραστηριοτήτων επιτρέπει υψηλό βαθμό βελτίωσης στον σχεδιασμό κόστους και εστιάζει την προσοχή στον όγκο και τους τύπους δραστηριοτήτων που συμβαίνουν σε μια επιχείρηση. Ένα πιθανό αποτέλεσμα της χρήσης αυτού του συστήματος είναι ο σχεδιασμός διαχείρισης για τη μείωση των επιπέδων δραστηριότητας που απαιτούνται για τη δημιουργία εσόδων, γεγονός που με τη σειρά του βελτιώνει τα κέρδη. Σημαίνει επίσης ότι οι διευθυντές αναγκάζονται να έχουν λεπτομερή γνώση των εταιρικών διαδικασιών εάν θέλουν να βελτιώσουν τη διάρθρωση του κόστους μιας επιχείρησης.

Ένα άλλο πλεονέκτημα του συστήματος είναι ο ισχυρός σύνδεσμος μεταξύ του και των στόχων της μητρικής εταιρείας. Στην ιδανική περίπτωση, η διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιήσει το σύστημα για να δει το κόστος που σχετίζεται με κάθε τμήμα μιας επιχείρησης και, στη συνέχεια, αποφασίζει εάν πρέπει να διατεθούν κεφάλαια ή μακριά από κάθε περιοχή. Αυτό θα μπορούσε να οδηγήσει σε μετατόπιση της χρηματοδότησης για την υποστήριξη τμημάτων της επιχείρησης στα οποία η διοίκηση θέλει να δώσει μεγαλύτερη έμφαση, όπως στην ανάπτυξη νέων προϊόντων ή στην ανάπτυξη προϊόντων σε μια νέα γεωγραφική περιοχή.

Το μειονέκτημα του προϋπολογισμού βάσει δραστηριότητας είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας που απαιτείται για την παρακολούθηση δραστηριοτήτων, για τις οποίες μπορεί να μην υπάρχουν παραδοσιακά συστήματα παρακολούθησης. Επίσης, το κόστος πρέπει να εντοπιστεί σε δραστηριότητες, για τις οποίες μπορεί επίσης να μην υπάρχουν συστήματα. Κατά συνέπεια, η εγκατάσταση ενός τέτοιου συστήματος μπορεί να είναι δύσκολη. Ένας οργανισμός μπορεί να διαπιστώσει ότι αυτός ο τύπος προϋπολογισμού μπορεί να εφαρμοστεί ευκολότερα σε πιλοτική βάση, ίσως χρησιμοποιώντας τον για ένα μόνο τμήμα ή κέντρο κερδών και παρακολουθώντας τον αντίκτυπό του στη διαδικασία προϋπολογισμού.