Χρηματοδότηση

Αναπόφευκτο κόστος

Ένα αναπόφευκτο κόστος είναι μια δαπάνη για την οποία υπάρχει μια σταθερή δέσμευση δαπανών βραχυπρόθεσμα. Λόγω της δέσμευσης, δεν είναι δυνατόν να παρακάμψετε το κόστος έως ότου λήξει η περίοδος δέσμευσης. Αυτός ο τύπος κόστους δεν συνυπολογίζει τις βραχυπρόθεσμες επιχειρησιακές αποφάσεις. Ένα παράδειγμα αναπόφευκτου κόστους είναι οι πληρωμές ενοικίων βάσει μιας μακροχρόνιας μίσθωσης.