Χρηματοδότηση

Καταμερισμός

Ένα τμήμα είναι ο διαχωρισμός εσόδων, εξόδων ή κερδών, τα οποία στη συνέχεια κατανέμονται σε διαφορετικούς λογαριασμούς, τμήματα ή θυγατρικές. Η ιδέα χρησιμοποιείται ιδιαίτερα για την κατανομή των κερδών σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές μιας επιχείρησης, η οποία επηρεάζει τα φορολογητέα κέρδη που αναφέρονται σε διαφορετικές κυβερνήσεις. Για παράδειγμα, το συνολικό εισόδημα μιας πολυκρατικής οντότητας θα μπορούσε να κατανέμεται στις θυγατρικές του σε κρατικό επίπεδο με βάση τις ατομικές πωλήσεις, τον αριθμό κεφαλαίων, τη βάση περιουσιακών στοιχείων ή τις εισπράξεις μετρητών.