Χρηματοδότηση

Προκηρύξεις FASB

Οι δηλώσεις FASB είναι οι διάφορες εκδόσεις του Συμβουλίου Οικονομικών Λογιστικών Προτύπων. Οι δηλώσεις του περιλαμβάνουν τα εξής:

  • Καταστάσεις οικονομικών λογιστικών προτύπων

  • Καταστάσεις χρηματοοικονομικών λογιστικών εννοιών

  • Ερμηνείες

  • Τεχνικά δελτία

  • Θέσεις προσωπικού

Αυτές οι δηλώσεις, στο σύνολό τους, αποτελούν ένα σύνολο κανόνων και γενικών κατευθυντήριων γραμμών για την αναφορά χρηματοοικονομικών πληροφοριών. Οι δηλώσεις αποτελούν μέρος του λογιστικού πλαισίου που είναι γνωστό ως γενικά αποδεκτές λογιστικές αρχές.