Χρηματοδότηση

Συσσωρευμένα άλλα συνολικά έσοδα

Τα συσσωρευμένα λοιπά συνολικά έσοδα είναι ένας λογαριασμός γενικού καθολικού που κατατάσσεται στην ενότητα μετοχών του ισολογισμού Χρησιμοποιείται για τη συσσώρευση μη πραγματοποιηθέντων κερδών και μη πραγματοποιημένων ζημιών σε αυτά τα στοιχεία γραμμής στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων που ταξινομούνται στην άλλη κατηγορία συνολικών εσόδων. Μια συναλλαγή δεν πραγματοποιείται όταν δεν έχει ακόμη διευθετηθεί. Έτσι, εάν επενδύσετε σε ένα ομόλογο, θα καταγράψατε οποιοδήποτε κέρδος ή ζημία στην εύλογη αξία του σε άλλα συνολικά έσοδα μέχρι την πώληση του ομολόγου, οπότε το κέρδος ή η ζημία θα πραγματοποιηθεί.

Τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη και ζημίες που μπορεί να συγκεντρωθούν στον λογαριασμό συσσωρευμένων άλλων συνολικών εσόδων περιλαμβάνουν:

  • Μη πραγματοποιηθέντα κέρδη ή ζημιές από επενδύσεις που ταξινομούνται ως διαθέσιμα προς πώληση

  • Κέρδη ή ζημίες μετάφρασης σε ξένο νόμισμα

  • Κέρδη ή ζημίες συνταξιοδοτικού προγράμματος

  • Κόστος ή πιστώσεις πριν από τη σύνταξη

Μόλις πραγματοποιηθεί ένα κέρδος ή ζημία, μεταφέρεται από τον συσσωρευμένο λογαριασμό συνολικού εισοδήματος και, αντίθετα, εμφανίζεται στα στοιχεία γραμμής που συνοψίζονται στα καθαρά έσοδα. Έτσι, η πραγματοποίηση κέρδους ή ζημίας μετατοπίζει αποτελεσματικά το σχετικό ποσό από τον λογαριασμό συσσωρευμένων λοιπών συνολικών εσόδων στον λογαριασμό διατηρούμενων κερδών. Αυτό σημαίνει ότι ένας επενδυτής μπορεί να χρησιμοποιήσει συσσωρευμένες άλλες συνολικές πληροφορίες εισοδήματος για να κατανοήσει καλύτερα τη φύση των κερδών και ζημιών που τελικά θα εμφανιστούν στα καθαρά έσοδα.

Ένα παράδειγμα της παρουσίασης των συσσωρευμένων λοιπών συνολικών εσόδων στην ενότητα ιδίων κεφαλαίων του ισολογισμού είναι:

$config[zx-auto] not found$config[zx-overlay] not found