Χρηματοδότηση

Έξοδα εξοπλισμού γραφείου

Έξοδα εξοπλισμού γραφείου είναι το κόστος για τη συντήρηση και τη λειτουργία εξοπλισμού γραφείου. Αυτό το κόστος χρεώνεται στα έξοδα όταν πραγματοποιούνται Τα έξοδα εξοπλισμού γραφείου συνήθως κατατάσσονται στην πώληση, τη γενική και διοικητική ομαδοποίηση εξόδων στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων.