Χρηματοδότηση

Εκθεση ελέγχου

Η έκθεση ελέγχου είναι γραπτή γνώμη ενός ελεγκτή σχετικά με τις οικονομικές καταστάσεις μιας οντότητας. Η έκθεση συντάσσεται σε τυπική μορφή, σύμφωνα με εντολή των γενικά αποδεκτών ελεγκτικών προτύπων (GAAS). Το GAAS απαιτεί ή επιτρέπει ορισμένες παραλλαγές στην αναφορά, ανάλογα με τις περιστάσεις της ελεγκτικής εργασίας στην οποία συμμετέχει ο ελεγκτής. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες παραλλαγές αναφοράς:

  • Μια καθαρή γνώμη, εάν οι οικονομικές καταστάσεις είναι μια δίκαιη αναπαράσταση της οικονομικής θέσης μιας οντότητας, χωρίς να υπάρχουν ουσιώδεις ανακρίβειες. Αυτό είναι επίσης γνωστό ως ανεπιφύλακτη γνώμη.

  • Μια ειδική γνώμη, εάν υπήρχαν περιορισμοί στο πεδίο εφαρμογής που επιβλήθηκαν στο έργο του ελεγκτή.

  • Μια αρνητική γνώμη, εάν οι οικονομικές καταστάσεις ήταν ουσιωδώς ανακριβείς.

  • Μια αποποίηση γνώμης, η οποία μπορεί να προκληθεί από διάφορες καταστάσεις. Για παράδειγμα, ο ελεγκτής μπορεί να μην είναι ανεξάρτητος ή υπάρχει πρόβλημα με τον ελεγχόμενο.

Η τυπική έκθεση ελέγχου περιέχει τρεις παραγράφους, οι οποίες καλύπτουν τα ακόλουθα θέματα:

  1. Οι ευθύνες του ελεγκτή και η διαχείριση της οντότητας.

  2. Το πεδίο του ελέγχου.

  3. Η γνώμη του ελεγκτή για τις οικονομικές καταστάσεις της οντότητας.

Μια έκθεση ελέγχου εκδίδεται στον χρήστη των οικονομικών καταστάσεων μιας οντότητας. Ο χρήστης μπορεί να βασιστεί στην έκθεση ως απόδειξη ότι ένας έμπειρος τρίτος έχει διερευνήσει και έχει εκδώσει γνώμη για τις οικονομικές καταστάσεις. Μια έκθεση ελέγχου που περιέχει μια καθαρή γνώμη απαιτείται από πολλούς δανειστές προτού δανείσουν κεφάλαια σε μια επιχείρηση. Είναι επίσης απαραίτητο για μια δημόσια εταιρεία να επισυνάψει τη σχετική έκθεση ελέγχου στις οικονομικές της καταστάσεις προτού τις υποβάλει στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.