Χρηματοδότηση

Ημερομηνία Απόκτησης

Η ημερομηνία εξαγοράς είναι η ημερομηνία κατά την οποία ο αποκτών αναλαμβάνει τον έλεγχο μιας εταιρείας-στόχου από τους πρώην μετόχους της. Η ημερομηνία απόκτησης αναφέρεται στην υποκείμενη συμφωνία απόκτησης. Η ημερομηνία απόκτησης είναι η ημέρα κατά την οποία τα περιουσιακά στοιχεία του αποκτώμενου αποτιμώνται για λογιστικούς και φορολογικούς σκοπούς.