Χρηματοδότηση

Σύντομη συγχώνευση φόρμας

Μια συγχώνευση μικρής μορφής συνδυάζει μια μητρική εταιρεία και μια θυγατρική που ανήκει ουσιαστικά στη μητρική εταιρεία. Κάθε οντότητα μπορεί να οριστεί ως ο επιζών της συγχώνευσης. Οι απαιτήσεις για συγχώνευση μικρής μορφής ορίζονται στο καταστατικό της ισχύουσας κρατικής κυβέρνησης. Το καταστατικό του κράτους υποχρεώνει συνήθως ότι η μητρική οντότητα πρέπει να κατέχει τουλάχιστον το 90% της θυγατρικής για να μπορέσει να χρησιμοποιήσει μια σύντομη συγχώνευση. Αυτή η προσέγγιση χρησιμοποιείται για να εμποδίσει τους μετόχους της θυγατρικής να μην πρέπει να εγκρίνουν τη συμφωνία.